تیپرینگ در ورزش

تیپرینگ به کاهش تمرینات در روزهای قبل از یک رقابت مهم اشاره دارد. این روش بیشتر مورد استفاده در ورزشهای استقامتی مانند ، دوی مسافت های بلند و شنا می باشد. برای بسیاری از قهرمانان ، یک دوره از تیپرینگ برای رسیدن به عملکرد بهینه ضروری است. دوره تیپرینگ اغلب برای یک هفته یا بیشتر … ادامه خواندن تیپرینگ در ورزش