بدنسازی با تکرار بالا چه تاثیری روی بدن دارد؟

یکی از موضوعات مطرح شده در رشته بدنسازی مربوط به تعداد تکرار در هر ست می باشد. تعداد تکرار می تواند با وزنه ای که می زنید در ارتباط باشد. هر چه تعداد تکرار شما بیشتر شود، باید از وزنه سبکتری استفاده کنید. بر این اساس نوع تاثیر بدنسازی هم متفاوت خواهد بود. بدنسازی با … ادامه خواندن بدنسازی با تکرار بالا چه تاثیری روی بدن دارد؟